Elevhälsoplan

Fredrika Bremerskolan
Lokal elevhälsoplan
Läsåret 2016-2017
Uppdaterad 160824

"Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är"
Lars H Gustafsson, 2009

Bakgrund
Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser.

All personal i skolan har ansvar för elevhälsan. Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan vårdnadshavare, elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete.

Elevhälsoplanens syfte
Syftet med skolans arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och fungera i skolsituationen. Planens syfte är att beskriva skolans rutiner för arbetet med elevhälsa, olika ansvar och roller samt utvecklingsområden. Planen ska fungera som en enkel lathund.

Elever kan behöva stöd i förskoleklassen eller fritidshemmet för att förebygga svårigheter i skolan. Därför gäller skolans arbete med särskilt stöd även förskoleklassen och fritidshemmet.

Elevhälsans uppdrag är formulerat i skollagen (2010:800). Andra lagar som inverkar på elevhälsans arbete är t.ex. offentlighets- och sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen. På lokal nivå har Uppsala kommun utformat riktlinjer och vägledningar för arbetet. Föreliggande plan beskriver arbetet i detalj på Fredrika Bremerskolan.

Elevhälsans uppdrag
Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är:

- att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

- att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser

- att främja elevers närvaro och därmed tillgång till undervisning

- att erbjuda varje elev minst tre hälsobesök innefattande allmänna hälsoundersökningar

- att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor

- att bistå med enkla sjukvårdsinsatser vid behov

Elevhälsans ansvar och organisering på skolan
Rektor leder arbetet i elevhälsoteamet, som består av rektor, skolsköterska, speciallärare, psykolog och kurator. Logoped kallas vid behov. Teamet möts varje vecka för arbete med enskilda elevärenden eller strategiskt arbete. Personal kan konsultera teamet angående enskilda/grupper av elever. Rektor samråder med elevhälsoteamet vid utredning av behov av särskilt stöd, om det inte är uppenbart att det ej behövs. Teamet deltar vid elevhälsomöten med vårdnadshavare.

Dokumentation:
Vid elevhälsomöten förs minnesanteckningar som dokumenteras, arkiveras och diarieförs i elevakten. Även kallelser till vårdnadshavare dokumenteras. Utredning av elevs behov av särskilt stöd, beslut om och utvärdering av åtgärdsprogram och basutredning dokumenteras i elevakten. Vid elevhälsoteamets interna möten kan arbete kring enskilda elever dokumenteras i elevakten. Psykolog, logoped och skolsköterska dokumenterar sitt eget arbete i respektive journal enligt gällande lagar. Övriga medlemmar i elevhälsoteamet för vissa anteckningar som dokumenteras i elevakten.  

Rektors ansvar:

- ser till att, vid anmälan, elevs behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Därefter beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska utarbetas eller inte i samråd med elevhälsoteamet (om det inte är uppenbart att det inte behövs)

 

- ansvarar för att vårdnadshavare meddelas beslut om åtgärdsprogram

- fattar beslut om enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och/eller anpassad studiegång. Denna beslutanderätt kan inte överlåtas

Samtliga ovan nämnda beslut kan överklagas av vårdnadshavare till Skolväsendets överklagandenämnd.

- fattar beslut om att en elev inte ska flyttas till närmast högre årskurs efter att vårdnadshavare yttrat sig

- fattar beslut om att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör om vårdnadshavare medger detta

- ansvarar (i samverkan med barn- och ungdomsnämnden) för att elev i upptagningsområdet fullgör sin skolplikt

- fattar beslut om basutredning i samförstånd med vårdnadshavare

- ansvarar för dokumentation avseende utredning, åtgärder och utvärdering av insatser som skolan genomför

 

Psykologens ansvar:

- deltar i elevhälsoteamets konsultativa och strategiska arbete

- genomför, i samförstånd med vårdnadshavare, psykologiska bedömningar

- handleder och ger konsultativt stöd till personal, enskilt och i grupp

- har enskilda elev- och föräldrasamtal

 

Skolsköterskans ansvar:

- deltar i elevhälsoteamets konsultativa och strategiska arbete

- genomför, i samförstånd med vårdnadshavare, medicinska bedömningar tillsammans med skolläkare

- arbetar i övrigt enligt av Uppsala kommun fastställt basprogram (återkommande hälsobesök/hälsosamtal, vaccinationer mm)

 

Kuratorns ansvar:

- deltar i elevhälsoteamets konsultativa och strategiska arbete

- genomför, i samförstånd med vårdnadshavare, sociala bedömningar

- handleder och ger konsultativt stöd till personal, enskilt och i grupp

- fungerar som ett psykosocialt stöd för elever

- arbetar förebyggande med elevgrupper

Speciallärarens ansvar:

- har ett konsultativt ansvar gentemot undervisande lärare

- stödjer undervisande lärare och är delaktig vid extra anpassningar, utredningar av elevs behov av särskilt stöd och utarbetande av åtgärdsprogram

- deltar vid behov i möten med elevhälsoteamet

- deltar i genomförande, sammanställning och analys av diagnoser, nationella prov och liknande

- dokumenterar och arkiverar diagnoser enligt årshjul samt lämnar en avkodad kopia av sammanställningen till rektor

- ger konsultativt stöd till rektor vad gäller organisation och fördelning av resurser

Klasslärarens/undervisande lärarens roll i elevhälsoarbetet:

- ansvarar för att barnets syn på sin egen situation så långt som möjligt klarläggs

- har huvudansvar för att bevaka elevens kunskapsutveckling och sociala situation i skolan, såväl lektionstid som raster

- ansvarar att extra anpassningar görs i skolan och dokumenterar dessa i den individuella utvecklingsplanen

- anmäler till rektor om det kan befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Anmälan kan göras omedelbart eller efter att extra anpassningar har gjorts och svårigheter kvarstår

- ansvarar för att ha regelbunden kontakt med elevens övriga undervisande pedagoger och tar vid behov stöd av arbetslaget

- informerar fortlöpande elev och vårdnadshavare om elevens utveckling

- genomför utvecklingssamtal varje termin och upprättar individuell utvecklingsplan. Till utvecklingssamtalet kallas (båda) vårdnadshavare. Om vårdnadshavare uteblir efter två kallelser informeras rektor, som kallar vårdnadshavare

- utarbetar (efter fattat beslut) åtgärdsprogram i samråd med speciallärare eller annan personal (ex elevhälsoteamet). Elev och vårdnadshavare inbjuds att medverka

- ansvarar för dokumentation av arbetet kring eleven

- ansvarar för närvarokontroll och informerar vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro

- Informerar elevhälsan om kontakter med externa konakter (BUP, HAB, socialtjänst etc)

All personal

- anmäler till rektor om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation

- har ett ansvar för att barnets syn på sin egen situation så långt som möjligt klarläggs

- anmäler till rektor kännedom om att en elev utsätts för kränkning

- anmäler via rektor misstanke om att barn far illa enligt socialtjänstlagen

- har tystnadsplikt och sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

 

Ett elevärendes gång

Lagparagrafer ur skollagen som i hög grad styr elevhälsogången

3 kap 5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456).

3 kap 8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456).

 

3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Lag (2014:456).

 

Läraren ansvarar för elevärendet och bör ha kontakt med vårdnadshavare under hela processen. Arbetslaget är ett första naturligt diskussionsforum. Läraren kan konsultera elevhälsoteamets personal enskilt såväl före som under processens gång. Kontakt kan tas med respektive medlem eller tid bokas med teamet via rektor.

Om en elev befaras inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i sin skolsituation så kan processen se ut så här: 

1. Ansvarig personal i skolan/fritidshemmet. Extra anpassningar görs utifrån checklista (se bilaga) med stöd av arbetslag och specialpedagog. Åtgärder/anpassningar dokumenteras i IUP.

2. Rektor. Om extra anpassningar bedöms vara otillräckliga eller om de redan satts in och inte gett önskad effekt, görs en anmälan till rektor. Detta görs på blanketten Anmälan om särskilt stöd (Insidan).

3. Elevhälsoteamet. Rektor kallar in lärare, annan berörd personal till ett möte med elevhälsoteamet (psykolog, skolsköterska, kurator, speciallärare/specialpedagog). Rektor utreder därmed skyndsamt och beslutar om åtgärdsprogram ska utarbetas eller inte.

4. Elevhälsomöte. Vanligen kallar rektor vårdnadshavare till möte för fortsatt gemensamt arbete. Deltar gör också ansvarig klasslärare/förskollärare och annan berörd personal. Elev kan delta om så bedöms möjligt annars ska elevens röst göras hörd genom intervju eller dylikt. Mötet dokumenteras och anteckningar diarieförs och arkiveras.

 

Elevhälsomöte
För att diskutera en elevs situation och eventuellt behov av stöd, bjuder rektor in vårdnadshavare till elevhälsomöte. Inbjudan sker skriftligt. Rektor beslutar vilka personer från skolan som ska delta, vanligtvis representant från elevhälsan och klasslärare. Skoladministratör bokar tolk om klasslärare meddelar behov av detta. Elev förväntas delta utifrån mognad och behov. Om eleven ej deltar, ansvarar klassläraren för att elevens synpunkter på sin skolsituation framkommer. Detta bör ske genom en strukturerad intervju (frågor inför elevhälsomöte, se bilaga). Vid elevhälsomötet förs anteckningar. Klasslärare ansvarar för att berörd personal delges information från elevhälsomötet. Om en elev ska börja på skolan under pågående läsår, bjuder rektor in till elevhälsomöte, som genomförs innan eleven börjar. 

Överlämning av elever
Vid skolbyte önskar vi alltid informera mottagande skola om elevens behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Företrädesvis sker detta vid ett möte där även vårdnadshavare deltar. Inom skolan sker överlämning enligt rutin i årshjul. Klasslärare ansvarar tillsammans med specialpedagog generellt för överlämningar och beslutar om vilka som bör delta vid dessa (andra lärare, elevhälsoteamet). Som stöd vid överlämningar följs en checklista.

Närvaro
Undervisande lärare kontrollerar dagligen närvaro och rapporterar ogiltig frånvaro till vårdnadshavare efter första lektionen. Om klassläraren inte kommer i kontakt med vårdhandshavaren, fortsätter expeditionen att söka kontakt under dagen. När elev har varit sjukanmäld i mer än en vecka, kontaktar klassläraren vårdnadshavare och informerar skolsköterskan. Skolsköterskan kontaktar vid behov vårdnadshavare.

Lärare följer upp frånvaro en gång i månaden. Upprepad ströfrånvaro, sena ankomster eller frånvaro som oroar anmäls alltid till rektor. Närvaro på skolnivå ses över av rektor och skolsköterska minst två gånger per termin. Elevhälsoteamet utreder tillsammans med vårdnadshavare orsaker till hög frånvaro. Hög frånvaro anmäls till socialtjänsten och skolpliktsbevakningen. 

Utvärdering
Elevhälsoteamet har fyra utvärderingsdagar under läsåret, se årshjulet. Vi utvärderar riktade insatser på skolan, specialundervisning, åtgärdsprogram/särskilt stöd och analys av kartläggningar/nationella prov etc. Förutom utvärdering av ovanstående utvärderas och analyseras frånvaro minst tre gånger per år. All personal utvärderar kontinuerligt i arbetslag i samband med elevvårdsdiskussion. Elever gör trygghetsenkäter varje år.

Resultat av elevhälsans mål för läsåret 2015/16
Elevhälsoteamet har arbetat fokuserat på elevnärvaro och elevdelaktighet i elevhälsoprocessen. Närvaron har följts upp, analyserats och åtgärder har vidtagits utifrån behov. Då eleven inte deltagit vid elevhälsomöte, har en intervju gjorts innan för att klargöra elevens syn på sin skolsituation. Utredning av elevs behov av särskilt stöd har gjorts tillsammans med elevhälsoteamet som helhet eller med speciallärare. Personal har erbjudits fortbildning kring språkutveckling och stöd att använda alternativa verktyg via konsultativt stöd. Personal har även gått utbildning kring specifika funktionshinder och medicinska diagnoser. Checklista för rutiner vid mottagande och avlämnande av elev har utarbetats.   

Elevhälsans mål för läsåret 2016/17
Elevhälsoteamet kommer att fokusera på att utveckla elevhälsoarbetet generellt. Teamet kommer att delta i Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildning kring detta, som sträcker sig över hela läsåret. Fortsatt arbete kring överlämningar kommer ske liksom fokus på närvaro i skolan. Elevhälsoteamet kommer också att arbeta för ökad involvering av fritidshemmet i elevhälsoprocessen.

Dokument som kompletterar elevhälsoplanen

Kommunens policydokument, blanketter och mallar som kompletterar planen finns att tillgå på: Insidan/Grundskola/Stöd till elever

Blanketter och dokument som kompletterar planen:

  • Personalförsäkran – anmälningsplikt enligt skollagen, blankett
  • Anmälan – särskilt stöd (Insidan)
  • Anmälan till socialtjänsten (Insidan)
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Krisplan
  • Elevhälsans årshjul
  • Checklista över anpassningar, blankett extra anpassningar Gudrun Löwendahl Björkman
  • Barns reaktioner vid kris och sorg samt riktlinjer för omsorg – Information till vårdnadshavare och personal
  • Information om basutredning
  • Checklista vid överlämning av elev
6 februari 2015